சாடியோவிற்கும் சலாவுக்கும் இடையிலான மோதல்: சீக் டிடியான் கோமிஸ் கோபமடைந்து, மனே டி கேட்கிறார் ... - வீடியோ#SENEGAL7 #KEBETU #TEAM221
குழுசேர்:
https://www.youtube.com/c/Senegal7officiel

இந்த வீடியோ முதலில் தோன்றியது https://www.youtube.com/watch?v=0foXu6SHF40